RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 19.01.17 ]
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021

El Govern ha aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, així com el Programa de Mesures que l’acompanya i que preveu una inversió superior als 973 milions d’euros, dels quals, 503 milions seran a càrrec del pressupost de l’Agència catalana de l’Aigua (ACA).

 

L’àmbit territorial del pla aprovat avui pel Govern està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades. El districte de conca fluvial de Catalunya té una extensió de 16.438 km2, del total de 32.108 km2 de Catalunya.

 

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada pels següents instruments:

 

• El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

• El Programa de Mesures.

• Els programes de control i seguiment.

• Els plans i programes específics.

 

Garantir l’aigua i el bon estat dels ecosistemes hídrics

 

Els plans de gestió o plans hidrològics són l'eina que programa les accions i les mesures necessàries per a desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica en les demarcacions hidrogràfiques corresponents. Aquests plans es revisen cada sis anys d’acord amb la Directiva marc de l’aigua (DMA) europea.

 

Aquesta establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També determinava la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. La planificació hidrològica té com a finalitat essencial l’acompliment dels objectius de la Directiva marc de l’aigua:

 

·       garantir l’assoliment dels objectius ambientals en les masses d’aigua

·       fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics

·       assegurar la participació ciutadana en el debat i la consecució de mesures

·       decisions públiques relatives al cicle de l’aigua

·       tendir a la plena recuperació dels costos dels serveis de l’aigua i aplicar mesures eficients (cost-eficàcia)

 

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està composada pel Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016 – 2021) i el seu Programa de Mesures.

 

El Programa de Mesures preveu l’aplicació de 443 mesures per al període 2016-2021, agrupades en cinc blocs diferents: millora de la qualitat física i biològica del medi; gestió de la demanda i dels recursos hídrics; millora de la qualitat de les aigües; mesures de prevenció i defensa contra les inundacions; i mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament.

 

La millora de la qualitat física i biològica del medi correspon a les mesures destinades a aconseguir una millora de les nostres masses d’aigua, La inversió prevista en aquest grup de mesures és de 100,9 M€ per al període 2016-2021. Destaquen dins d’aquest apartat els 66 milions d’euros per a la reducció de la contaminació salina, els 8,7 milions per a la implantació de cabals de manteniment i els prop de 18 milions d’euros en la rehabilitació de les zones humides, entre d’altres.

 

Pel que fa a la gestió de la demanda i dels recursos hídrics, aquí s’integren mesures destinades a la millora d’infraestructures i serveis d’abastament, a la gestió de situacions de sequera, a la promoció d’actuacions de reutilització i la millora de les xarxes de control. La inversió prevista en aquest grup de mesures és de 367,4 M€ per als propers sis anys.

 

En relació amb la millora de la qualitat de l’aigua, en aquest apartat s’inclouen les mesures que tenen per objectiu mantenir una bona qualitat fisicoquímica de l’aigua, mitjançant els tractaments de sanejament i la gestió de la contaminació difusa. La inversió  prevista en aquest grup de mesures és de 438,5 M€.

 

Dins d’aquest apartat cal destacar la inversió de 226 milions d’euros per a millores del sanejament en sistemes ja existents i que requereixen millores i modernitzacions (ampliacions de les depuradores de Calafell, Vilafranca del Penedès i Montcada, remodelacions de les depuradores de Palamós i millores en la planta de Rubí, entre moltes altres) i 89 milions es destinaran a construir nous sistemes de sanejament, podent així incrementar el percentatge de població sanejada a Catalunya, que actualment és del 97%.

 

Un altre dels apartats són les mesures de prevenció i defensa contra les inundacions, amb una inversió prevista de 66,6 M€ per al període 2016-2021.

Finalment, el pla preveu 5,4 milions d’euros en el desenvolupament de la recerca i innovació en la gestió de l’aigua i la preservació i millora del medi aquàtic.

 


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org